Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Ambrela pro rodinu (SAS)

(podle Zákona 108/2006 Sb. o soc. službách, § 65, identifikátor 3112502)

SAS - obsahem služby je bezplatné poskytování pomoci, podpory a poradenství rodinám s dětmi žijícím v sociálně vyloučených lokalitách, rodinám sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým, zejména je-li v důsledku dlouhodobě nepříznivé životní situace, kterou nemohou překonat vlastními silami, ohrožen vývoj dítěte a fungování rodiny. Důraz je kladen na individuální sociální pomoc a poradenství při uplatňování práv a oprávněných zájmů rodičů a jejich dětí, na prohlubování rodičovských schopností a dovedností a prevenci předčasného ukončování vzdělávání dětí.

Cílem služby je zlepšení životní úrovně rodiny a zvýšení sociálních dovedností jejích jednotlivých členů. Cílovým stavem je rodina, která je schopná samostatně zvládat problémy každodenního života a zajistit svým dětem podle svých možností odpovídající prostředí pro jejich všestranný rozvoj.

 Zásady služby- služba je poskytovaná na základě standardů, v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie a Etickým kodexem sociálních pracovníků České republiky.

Mezi klienty neděláme rozdíly  na základě jejich věku, barvy pleti, mateřského jazyka, pohlaví, sexuální orientace, rodinného stavu, ekonomické situace a bez ohledu na etnickou, národnostní, sociální, náboženské a jiné příslušnosti.

Činnost:

  • pomáháme při zachování nebo obnovení narušených funkcí rodiny
  • zvyšujeme kvalitu života všech členů rodiny, posilujeme jejich vnitřní zdroje
  • zvyšujeme sociální kompetence a sociální mobilitu jednotlivých členů rodiny
  • poskytujeme podporu a pomoc při vytváření podmínek pro pravidelnou školní docházku dětí do školy, přípravu dětí do školy a smysluplného využití volného času,
  • pomáháme při řešení konkrétních problémů stanovených v rámci individuálního plánování spolupráce s klientem,
  • podporujeme rodiny k aktivnímu a samostatnému řešení svých obtíží
  • pomáháme klientům s obranou jejich práv
  • minimalizujeme rizika spojená se životem v sociálně znevýhodňujícím prostředí
  • rozvíjíme spolupráci s dalšími subjekty, které v lokalitě nabízejí služby nebo mohou jinak přispět k naplnění výše jmenovaných cílů.

Forma služby:             terénní a ambulantní

Lokalita:                        Šluknov, Velký Šenov, Lobendava, Dolní Poustevna, Lipová, Mikulášovice, Vilémov

Doba poskytování:     Ambulantní forma:      pondělí až čtvrtek

                                                                                  od 8:00 do 10:00 hodin

                                                                                  od 12:30 do 14:00 hodin

                                                                                  od 15:00 do 17:00 hodin

                                         Teréní forma:                pondělí až čtvrtek

                                                                                  od 9:00 do 12:00 hodin

                                                                                  od 13:00 do 17:00 hodin

Smluvené aktivity dle potřeby uživatelů:      pátek

                                  

 Služba je poskytována bezplatně

 

Kontakt: sas@charitasluknov.cz

Tel.:           602 361 433

                   605 148 212

 

Služba byla podpořena Ústeckým krajem.

podporil_UK_logo_svisle_MODRE_CMYK