Předškolní vzdělávání Ambrelka

Činnost předškolního klubu byla ukončena k 31.3.2019.

Základní ideou našeho klubu je poskytnout předškolní vzdělávání pro romské a neromské děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a připravit je do školy resp. do předškolní třídy v MŠ.

Klub byl založen v roce 2012, kapacita je momentálně 15 dětí, kterým se věnují dvě učitelky. Od května 2012 do února 2016 navštěvovalo naši předškolku více než 50 dětí, většinou dlouhodobě.

Pracujeme v duchu Montessori pedagogiky a jejíž výsledky jsou vynikající. Dále aktivně spolupracujeme s SPC Rumburk, které naše děti dvakrát v školním roce šetří a sleduje jejich pokroky, radí nám i rodičům, jak dosahovat ještě lepších výsledků.   

Výukové principy v Montessori škole

Koncept pedagogiky Marie Montessori je zcela odlišný od tradičního pojetí vzdělávání. Pedagogická zařízení Montessori jsou chápána jako školy zkušeností pro život a nejsou založena na memorování žáků. Děti v Montessori školách se učí zcela jiným způsobem, a přesto jsou jejich znalosti na všech úrovních srovnatelné s žáky běžných škol. Mezi žáky se nedělají rozdíly, školy jsou určeny pro všechny bez ohledu na zdravotní, inteligenční nebo sociální stav dítěte.

Montessori svou výuku založila na tvrzení, že „Lidská osobnost, ne výchovná metoda musí být brána v úvahu“. Dítě by mělo být respektováno a považováno za samostatně vyvíjející se bytost. Na učitele nenahlíží jako na autoritu, ale jako na rovnocenného partnera, jehož hlavním úkolem je usilovat o vytvoření vhodného prostředí pro učení žáka. Výuka v Montessori škole se řídí několika principy, mezi něž patří:

 • Podpora činnosti dítěte, kterou si samo vybere
 • Neautoritativní, nenátlakový přístup
 • Učitel jako facilitátor, průvodce dítěte
 • Užití materiálů a pomůcek s ohledem na momentální potřebu a mentální vývoj dítěte
 • Přiměřené užití uznání, snaha o nevybudování závislosti dítěte na pochvalách
 • Posílení zdravého sebevědomí a sebedůvěry dítěte, podpora jeho bezpečí
 • Princip tzv. dělené odpovědnosti (dítěti je poskytována svoboda pouze v těch případech, kdy je schopno s ní adekvátně naložit)
 • Dítě aktivně přispívá ke konstrukci svého vzdělání
 • Možnost volby materiálů a pracovního místa
 • Chápání chyb jako nutnosti hlubšího procvičení učiva
 • „Připravené prostředí“ v Montessori třídě beroucí v potaz vývoj žáků a jejich schopnosti

 

Naše úsilí podporují  v roce 2017

Lesy České republiky, s.p.

Děkujeme za velkorysou podporu naší snahy pomáhat romským a neromským dětem k lepšímu startu ve škole a do života!

 

Doba poskytování:                             pondělí až pátek od 7:30 do 12:30

Kontakt:                                             _krn99ed9bpo4dhm87c-T65j4mnC2eaf-okmb

Kontaktní osoba:                               Lucie Bielíková