Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

(podle Zákona 108/2006 Sb. o soc. službách, § 65, identifikátor 3112502)

Ambrela pro rodinu - sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Poslání
Posláním sociální služby „Ambrela pro rodinu“ je bezplatné poskytování pomoci, podpory a poradenství rodinám s dětmi ohroženým v důsledku dlouhodobé nepříznivé životní situaci chudobou, rodinám, ve kterých je ohrožen vývoj dítěte a fungování rodiny a rodinám, které se náhle dostaly do nepříznivé životní situace a kterou nemohou překonat vlastními silami.

Cíl
Cílem je rodina, která je schopná samostatně zvládat problémy každodenního života a zajistit svým dětem podle svých možností odpovídající prostředí pro jejich všestranný rozvoj.

Konkrétními cíli sociální služby jsou:
- Zvýšení informovanosti rodin v nepříznivé životní situaci o možnostech využití běžně dostupných veřejných služeb pro řešení své nepříznivé životní situace.
- Poskytnutí takové míry podpory, která je nezbaví zodpovědnosti a přirozených rizik při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.
- Aktivizace a podpora rodin k vyřešení jejich aktuálního problému a vrácení do běžného života, ve kterém si budou schopny poradit s různými životními situacemi samy.
- Snížení ohrožení rodin a zvláště pak dětí v rodinách sociálně-patologickými jevy (týrání,zneužívání dětí, zneužívání návykových látek, krádeže, šikana, útěk od rodiny,...)

Zásady
- Respektujeme uživatele jako individuum se všemi jeho potřebami, životními zkušenostmi, emocemi.
- Respektujeme právo uživatele na vlastní rozhodnutí, podporujeme vlastní zodpovědnost uživatele. Konkrétní řešení konkrétní sociální situace je vlastním rozhodnutím uživatele, za které přijímá svou vlastní zodpovědnost.
- Podporujeme uživatele v nezávislosti na sociální službě.
- Vytváříme podmínky k omezení předsudků a negativního hodnocení uživatelů sociální služby ve společnosti.
- Dodržujeme práva uživatelů.

V běžné praxi sociální služby to znamená, že dodržujeme zásady:
- Dodržování lidské důstojnosti vyplývajících z Listiny základních práv a svobod a ostatních právních předpisů – všichni pracovníci jsou vázáni Listinou Základních práv a svobod a to jak ve vztahu k uživatelům, tak i ve vztahu ke všem ostatním lidem a dalšími právními předpisy.
- Svobodnou volbu – každý uživatel si v konkrétní situaci sám volí způsob řešení své situace. Pracovníci uživateli navrhují nebo doporučují možná řešení s tím, že jej upozorní na případné důsledky jeho jednání.
- Mlčenlivost – všichni pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o věcech uživatelů, které se dozví v souvislosti s výkonem svého zaměstnání.
- Návrat do většinové společnosti – s uživatelem je pracováno tak, aby se neprohlubovala jeho závislost na poskytovaných službách, ale naopak aby se učil v co největší míře přebírat odpovědnost za vlastní osobu.
- Odbornost a týmová spolupráce pracovníků – důraz pravidelné vzdělávání pracovníků v přímé péči, vzájemná komunikace (sdílení informací), koordinace práce, pravidelné porady, supervize a jednotný pracovní postup.
- Rovný přístup ke všem uživatelům – jednotný pracovní postup pracovníků v přímé péči, všichni uživatelé mají stejná práva a povinnosti.
- Individuální přístupu k uživateli – je brán zřetel na individuální odlišnosti mezi jednotlivými uživateli a jsou respektovány jeho osobnostní předpoklady, je kladen důraz na jeho individuální potřeby. Zařízení na uživatele pohlíží v souvislostech a ne pouze na dílčí aspekty.
- Flexibilita – pracovníci služby jsou schopní reagovat pružně na aktuální potřebu uživatele.
- Neutrální postoj – všichni pracovníci zachovávají nestranný postoj k uživatelům.

Služba je určena:
Rodinám s dětmi a těhotným ženám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a nedokáží ji samy řešit.

V čem Vás můžeme podpořit?

- v řešení problémů s bydlením,
- při hledání práce,
- doprovodem k lékaři a na úřady,
- při řešení výživného, rozvodu,
- s vyřizováním sociálních dávek,
- při řešení výchovných a školních problémů dětí,
- při vedení domácnosti a v  hospodaření,
- při řešení nepříznivé finanční situace,
- při vyplňování formulářů a psaní úředních dopisů a žádostí


Forma služby:             terénní a ambulantní

Lokalita:                       Šluknov, Velký Šenov, Lobendava, Dolní Poustevna, Lipová, Mikulášovice, Vilémov

Doba poskytování:     Ambulantní forma:      pondělí až čtvrtek od 8 do 12 a od 13 do 17
                                      Tyršova 720                  pátek                     od 8 do 17 smluvené aktivity dle potřeb uživatelů       

                                     Teréní forma:                pondělí až čtvrtek od 10 do 15
                                                                            pátek                     od 10 do 15 smluvené aktivity dle potřeb uživatelů

 Služba je poskytována bezplatně.

Kontakt:
E-mail:
klimova@charitasluknov.cz, sas@charitasluknov.cz 
Tel.:      730 548 302 - Bc. Martin Šeda, sociální pracovník
             605 148 212 - Lenka Deňová
             733 160 913 - Petra Opltová          

Služba je podpořena Ústeckým krajem.

ustecky kraj