Adresář

Mraveneček - denní stacionář

Tel.: 553 616 648, 739 343 899
Neumannova 3, Opava, 746 01
Vedoucí služby: Jana Konopková - vedoucí
Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zajištění kulturního programu
Fakultativní služby:

doprava uživatelů, očistná koupel

Denní stacionář je zařízení, které poskytuje služby osobám postižených kombinovanými vadami a to konkrétně střední a těžkou mentální retardací a artismem. Cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 3 do 26 let z Opavy a jeho blízkého okolí, jimž se stacionář snaží zajistit co možná nejvyšší individuální rozvoj a umožnit tak rodině  získat prostor k oddychu a načerpání nových sil. Odborná péče je poskytována k uspokojení základních životních potřeb, individuálnímu rozvoji uživatele, zprostředkování kontaktů s širší společností, navazování a prohlubování sociálních kontaktů. Tato ambulantní služba tak nabízí úkony, které pomáhají posílit samostatné a soběstačné zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a vytvořit podmínky pro co největší společenské začlenění.

Organizace

Seznam lidí

Jana Konopková - vedoucí