Adresář

Čtyřlístek

Tel.: 606 613 016
Riegrova 173/4, Kralupy nad Vltavou, 278 01
Vedoucí služby: Bc. Jitka Kňazovická - vedoucí
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Fakultativní služby: NE

Poslání sociální služby

Poslaním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je bezplatné poskytování pomoci, podpory a poradenství rodinám s dětmi, které žijí v sociálním vyloučení nebo které jsou sociálním vyloučením ohroženy. A to především kvůli nepříznivé životní situaci, kterou rodiče nejsou schopni vlastními silami vyřešit a překonat a díky které je navíc ohrožen vývoj dětí a fungování rodiny.

Okruh osob, kterým je sociální služba určena

Sociální služba je poskytována rodinám s nezaopatřenými dětmi a těhotným ženám nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokážou samy bez pomoci překonat, a v důsledku této situace je ohrožen příznivý vývoj dětí. Do okruhu osob, kterým je sociální služba určena patří nezaopatřené děti a mládež do 26 let věku při soustavné přípravě na budoucí povolání, které žijí v rodinách ohrožených společensky nežádoucími jevy.

Typy sociálně nepříznivých situací

 • Ztráta bydlení včetně rizika ztráty bydlení - nevyhovující podmínky bydlení.
 • Zadluženost rodiny.
 • Závislost některého z členů rodiny na návykových látkách, gamblerství…
 • Nepříznivý zdravotní stav některého z členů rodiny.
 • Výchovné a vzdělávací problémy dětí.
 • Domácí násilí v rodině.
 • Vztahové problémy, rozvrat v rodině.
 • Nezaměstnanost a z toho plynoucí obtíže ovlivňující život rodiny s dětmi.
 • Nedostatečné kompetence rodičů (výchovné, intelektové, sociální nezralost…)
 • Diskriminace rodiny v oblasti bydlení, zaměstnání, zdravotní péče atd. a další systémové překážky v uspokojování potřeb rodiny.
 • Chudoba rodiny a neuspokojené základní životní potřeby.

Cíle poskytované sociální služby

Cílem sociální služby je spokojená a fungující rodina, kde dochází k naplňování základních životních a individuálních potřeb dětí a jejich rodičů:

 • Snaha zmírnit nepříznivou sociální situaci rodiny pomocí a podporou pracovníků
 • Vytvářením vhodných příležitostí umožnit klientům v maximální možné míře uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě vlastních rozhodnutí
 • Předejít, zmírnit či zcela eliminovat příčiny ohrožení dítěte v rodině
 • Zvyšovat přirozené kompetence rodičů v péči o jejich děti
 • Podporovat prohloubení vztahů mezi rodiči a dětmi
 • Setrvání dítěte v rodině

Zásady poskytování služby

Všichni pracovníci při výkonu svého povolání uznávají základní zásady poskytování sociální služby, jsou vázáni mlčenlivostí a vycházejí z obecně platných základních norem respektujících lidská práva. Při poskytování služby je kladen důraz na:

 • Individuální přístup - služba je přizpůsobena možnostem a schopnostem jednotlivce.
 • Lidskou důstojnost - klient je vnímán jako partner, ne jako pasivní příjemce pomoci.
 • Rozvoj samostatnosti - podpora schopnosti klienta samostatně řešit nepříznivou sociální situaci vlastním silami.
 • Dodržování lidských práv a svobod - respektování práva klienta rozhodovat o svém životě, zároveň jej vést k přijetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí.
 • Kvalitu poskytovaných služeb - odbornou činnost SAS RD, vykonává okruh pracovníků, kteří splňují podmínky bezúhonnosti, zdravotní a odborné způsobilosti.
 • Transparentnost - klient je vždy jasně a srozumitelně seznámen s veškerými informacemi týkajícími se chodu služby a jeho osoby v rámci spolupráce se službou. Stejně tak pracovníci jednají vždy s klientem, nikoli o klientovi bez jeho přítomnosti.
 • Bezplatnost - služba je poskytována zdarma.
 • Nestrannost - služba pracuje ve prospěch klienta.
 • Mlčenlivost - pracovníci nepodávají informace třetím stranám bez souhlasu klienta.
 • Dobrovolnost - služba je dobrovolná a klient jí využívá dle svého rozhodnutí.
 • Pravdivost - služba se vyjadřuje pravdivě ke skutečnému stavu situace a možnostem řešení.

Základní činnosti poskytované v Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí.

Čas, místo a forma poskytování služby

 

TERÉNNÍ FORMA

 • po předchozí domluvě pondělí-pátek 8-17 hodin
 • v oblasti Kralup nad Vltavou a blízkém okolí, maximálně však do 25 km od poskytovatele služby
 

AMBULANTNÍ FORMA

 • bez předchozí domluvy pondělí a středa 8-11 hodin
 • po předchozí domluvě pondělí–pátek 8-17 hodin
na adrese Riegrova 173/4, Kralupy nad Vltavou
 

Klienti mohou využívat telefonické konzultace s pracovníky SAS na číslech:

Jitka Kňazovická (vedoucí služby) - 606 613 016

 
Sociálně aktivizační služby poskytujeme zdarma.
 

Seznam lidí

Martina Košťálová - pracovník sociálních služeb