Adresář

Osobní asistenční služba

Tel.: 734 682 700, 571 410 087
Nový Hrozenkov 504, Nový Hrozenkov, 756 04
Vedoucí služby: Bc. Dana Haferníková - vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

Doprava uživatelů služebním automobilem.

Ceník služeb od 1. 4. 2023

ZOBRAZIT CENÍK

Vyplněnou žádost můžete přinést nebo zaslat na adresu naší služby (Nový Hrozenkov 504), nebo naskenovanou na email oa@nhrozenkov.charita.cz, popřípadě ji zájemci osobně předáme.

Sociální šetření proběhne ve Vaší domácnosti, kde pracovníci zjistí aktuální stav a vysvětlí Vám možnosti spolupráce. Ověříme kapacitu služby – časové možnosti, cílovou skupinu, projednáme Vaše potřeby, očekávání a otázky k uzavření smlouvy, kdy po jejím podpisu je sociální služba zahájena. 

O zahájení služby se zpravidla rozhodne podle akutnosti řešené sociální situace, datum podání žádosti je pouze pomocné kritérium.  
Pokud se změní okolnosti (stav žadatele, hospitalizace), prosíme, neprodleně nám tuto skutečnost sdělte. Pokud Vaši situaci vyřešíte jinak nebo chcete žádost zrušit, můžete nás informovat osobně, e-mailem, telefonicky. 
Poslání

Osobní asistencePosláním Osobní asistence je poskytnout individuální podporu a pomoc lidem, kteří pro své omezení nebo postižení potřebují ke svému životu dopomoc druhé osoby. Tím jim umožníme žít nadále důstojným a hodnotným životem a vykonávat činnosti, které by dělali sami, kdyby toto postižení nebo omezení neměli. To vše ve svém přirozeném prostředí a v začlenění do okolní společnosti.

Službu poskytujeme obyvatelům obcí Hovězí, Zděchov, Huslenky, Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka a Velké Karlovice.

Cílová skupina

Služba je určena dospělým a dětem od 7 let s postižením tělesným, zdravotním, mentálním (lehkého a středního stupně), kombinovaným a seniorům.

Osobní asistence může dle § 91 zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování služeb, pokud:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou zájemce žádá
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Zásady poskytování sociální služby

 • Lidská důstojnost
  • asistent a uživatel jsou rovnocenní partneři
  • respektujeme osobnost uživatele a přistupujeme k němu s úctou
 • Lidská práva
  • asistenti dodržují lidská práva uživatele služeb (právo na svobodné rozhodování uživatele služeb o způsobu svého života, právo na přiměřené riziko, právo na soukromí aj.)
 • Individuální přístup k uživateli
 • Motivace uživatele služeb k větší soběstačnosti
 • Profesionální přístup
  • osobní asistenti jsou odborně kvalifikovaní a služby poskytují podle standardů kvality sociálních služeb
 • Křesťanský princip lásky k člověku
  • pomáháme komukoliv, nezáleží na sympatiích
  • při vykonávání služby u uživatele se nesoustředíme jen na vykonání služby samotné, ale vnímáme prvořadě osobu uživatele a jeho potřeby
  • usilujeme o vcítění a naslouchání uživateli
 • Službu osobní asistence nabízíme všem bez rozdílu vyznání víry
 • Průhlednost naší služby
  • pravidla, podle kterých asistenti pracují, jsou jasná, konkrétní a komukoliv dostupná v kanceláři Osobní asistence

 

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby

Zájemci o službu může základní informace o Osobní asistenci poskytnout každý pracovník. Zájemce může informace získat také na obecních úřadech, u praktických lékařů, v kostelích, ve vývěskách, v měsíčníku Charitní listy, ve výročních zprávách Charity Nový Hrozenkov. Pro konkrétní jednání o sjednání služby si se zájemcem domluví schůzku vedoucí nebo sociální pracovnice Osobní asistence. Při jednání podá zájemci podrobnější informace o Osobní asistenci i ostatních službách, které Charita Nový Hrozenkov poskytuje. Zjistí-li, že zájemce požaduje takové služby, které naše Charita neposkytuje, poskytne mu kontakty na dalších organizace, které by mu v jeho požadavcích mohly vyhovět. Zajímá se o potřeby a cíle zájemce, které by pomocí služby chtěl naplnit. Seznámí zájemce se smlouvou a pravidly služby, které jsou ve smlouvě zahrnuty. Dále projedná se zájemcem rozsah budoucí služby podle potřeb zájemce a možností organizace. Ve smlouvě je možno individuálně sjednat: od kterého dne bude služba začínat, obsah a časový rozsah služby, další služby uvedené v ceníku jako fakultativní služby (nad rámec základních činností), způsob úhrady, zda bude smlouva uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou.

Popis služby

Naplnění základních činností ze zákona

Osobní asistence obsahuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pravidla poskytování služby

Služba je poskytována na základě zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Od toho se odvíjejí vnitřní pravidla Osobní asistence, podle kterých všichni pracovníci postupují a pravidla, která dodržují uživatelé (smlouva a její přílohy). Pravidla jsou zpracovávána a aktualizována týmem pracovníků.

Metody práce

Základní metodou práce je individuální plánování služby u uživatele. Při poskytování služby dbáme na individuální potřeby každého z uživatelů a na dodržování ochrany jejich práv. Služba napomáhá k naplňování cílů uživatele. Vytyčujeme také rizikové situace jednotlivých uživatelů a dbáme na jejich předcházení. Osobní údaje uživatele vyžadujeme pouze v nezbytném rozsahu pro vykonávání služby a jejich používání se řídí zákonem o ochraně osobních údajů.

Služba probíhá v domácnosti a přirozeném prostředí uživatele. Osobní asistent uživatele doprovází, dopomáhá mu při vykonávání činností, které by si dělal on sám, kdyby mu v tom nebránilo jeho postižení. Uživatelům asistenti pomáhají např. při ranní hygieně, s přípravou a podáváním jídla, při pohybu v domácnosti i venku, doprovázíme je při nákupech, na vycházkách, při udržování chodu domácnosti a péči o domácí zvířata. Jednomu z uživatelů pomáháme např. starat se o jeho králíky a kocoura.

Asistenti jsou odborně vzdělaní, profesní znalosti si průběžně doplňují školeními. K uživateli nedochází jediný asistent, mohou se ve službách střídat. Pokud asistent uživateli z vážných důvodů nevyhovuje, může uživatel požádat o jeho změnu. Totéž je možné ze strany asistenta.

Asistent a uživatel jsou si rovnocenní, nikoliv však rovnoprávní – o podobě služby rozhoduje vždy uživatel.

Po skončení každé služby asistent zapíše čas služby do Záznamového listu, který je podkladem pro vyúčtování úhrady za služby. Za provedené služby platí uživatel po uplynutí kalendářního měsíce, za platbu dostane potvrzení.

Pravidla pro vyřizování stížností

Uživatel má právo si stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování služby. V jeho zájmu si může stěžovat kterákoliv jiná osoba. Každá stížnost je posuzována a vyřizována na základě vnitřního pravidla Stížnosti uživatelů služeb. Stížnost může být:

 • ústní – může být vyřízena ústně a je zaevidována do Knihy přání a stížností
 • písemná – je vyřízena vždy písemně a založena a zaevidována v Knize přání a stížností

Termíny pro vyřízení stížností jsou:

 • akutní do 3 dnů po obdržení stížnosti
 • ostatní do 30 dnů po obdržení stížnosti

Pravidla pro ukončení služby

Uživatel služeb může ukončit smlouvu kdykoliv a okamžitě bez udání důvodů. Osobní asistence může smlouvu vypovědět z těchto důvodů:


 • jestliže uživatel opakovaně porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy
 • jestliže se uživatel chová k pracovníkovi Osobní asistence způsobem, kterým
 • jsou hrubě porušována jeho lidská a občanská práva, oprávněné zájmy a jeho
 • důstojnost.
 • jestliže uživatel po opakovaných upozorněních neodstraní překážky na své
 • straně, které pracovníkovi Osobní asistence znemožňují řádné vykonávání služby
 • jestliže uživatel přestane spadat do cílové skupiny
 • jestliže organizace ukončuje svoji činnost nebo z jiných organizačních důvodů


Výpovědní lhůta pro výpověď danou osobní asistencí ve výše uvedených případech činí 2 týdny.

Okamžitá výpovědní lhůta daná Osobní asistencí může nastat, když:

 • uživatel přeruší službu a nevyužívá ji déle než 3 měsíce, a po projednání ji ani poté nechce využívat
 • uživatel úmyslně fyzicky napadne nebo šikanuje pracovníka Osobní asistence
 • uživatel sexuálně obtěžuje pracovníka Osobní asistence

Úmrtím uživatele smlouva zaniká automaticky.

Úhrady za služby

Uživatel služby je povinen zaplatit úhradu za služby zpětně za uplynulý kalendářní měsíc, a to nejpozději do 10. dne následujícího měsíce. Uživatel má možnost zaplatit úhradu v hotovosti nebo na účet organizace. Při platbě v hotovosti pracovník Osobní asistence vydá uživateli jako potvrzení Příjmový pokladní doklad. Při platbě na účet organizace bude uživateli ponechána kopie Záznamového listu, kde se evidují jednotlivé provedené služby.

Další doplňující informace

Osobní asistence je součástí Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov. Naše Charita vznikla v r. 1992, Osobní asistence existuje od r. 2002. Služby poskytujeme ve venkovském regionu, na území 7 obcí – Hovězí, Huslenky, Zděchov, Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka a Velké Karlovice, které mají dohromady 16 tisíc obyvatel. Rozloha oblasti je asi 280 km2 (pro srovnání město Vsetín má výměru 60 km2). Jde o rozlehlou oblast, kde uživatelé služeb bydlí daleko od sebe, často v bočních údolích, kam je nemožné se dostat rychle a včas pěšky nebo veřejnou dopravou. K dopravě k nim používáme 2 služební automobily a několik soukromých vozů našich pracovníků. V zimě je pohyb po oblasti ještě ztíženější, protože jde o horský region. Osobní asistence má systém služby nastavený tak, aby uživatelé nezůstali nikdy bez pomoci.

Prostory, materiální a technické vybavení (bezbariérovost)

Služba probíhá v domácnostech a přirozeném prostředí uživatelů. Pro přesuny k uživatelům služeb slouží 2 osobní automobily, které používají asistenti i pro dopravu uživatelů.

Zázemí pracovníků je v Novém Hrozenkově v nově zrekonstruované budově ve středu obce hned vedle vlakové zastávky. Budova má rovněž bezbariérový přístup a výtah. V přízemí má kancelář vedoucí, sociální pracovník i administrativní pracovník  Osobní asistence.  V této budově má v prvním patře rovněž kancelář ředitalka Charity Nový Hrozenkov.

Prostory pro Osobní asistenci jsou vybaveny kancelářským nábytkem a potřebnou technikou.

Kapacita zařízení

Kapacita zařízení je 6 osob.

Seznam lidí

Markéta Maňáková - provozní pracovník CHPS a OA
Mgr. Pavla Vozáková - sociální pracovnice
Mgr. Lenka Vráželová - ředitelka organizace
Mgr. Eva Křenková, DiS. - sociální pracovnice
Bc. Dana Haferníková - vedoucí služby
Anna Schwedová - asistentka vedoucí OA
Bc. Marie Fedorová - pastorační asistentka