Výtěžek Tříkrálové sbírky 2013 ve Šluknově

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2013 ve Šluknově

Dneší den byl ve znamení rozpečetění "tříkrálových" pokladniček a sečtení jejich obsahu. Celkem bylo naší OCH zapečetěno 10 těchto pokladniček, do kterých skupinky "Tří králů" od 6. do 10. ledna 2013 ve Šluknově a přilehlém okolí vybíraly příspěvky od našich spoluobčanů na pomoc lidem, jež si sami pomoci nedokáží a ve svém každodenním životě se potýkají s nemocí či nouzí. 

Pro OCH Šluknov to byl druhý ročník Tříkrálové sbírky, do které se aktivně zapojila. Skupinky "Tří králů" v doprovodu pracovníků a dobrovolníků denně vyrážely do ulic, aby lidem a jejich domovům předávaly Boží požehnání v právě příchozím roce. Jejich úsilím bylo nejen vybrat finanční dary na pomoc druhým lidem, ale také vrátit do našeho města již téměř zapomenutou tradici, jež se váže k biblickému příběhu o narození "krále chudých" Ježíše Krista.

Jsem rád, že žiji ve městě společně s velkou řadou lidí, kteří i v současné nelehké době dokážou myslet na druhé a rozdělit se s nimi. O této skutečnosti svědčí výtěžek letošní Tříkrálové sbírky, který dosáhl úctyhodné částky 29 988,-- Kč. Jedná se o celkovou částku, jež je tvořena součtem všech deseti pokladniček, tedy součtem koledování ve Velkém Šenově, kde výtěžek TS 2013 činí částku 7 847,-- Kč a ve Šluknově a přilehlém okolí, kam připadá částka 22 141,-- Kč.

Jménem OCH Šluknov, děkuji všem koledníkům, dobrovolníkům, spolupracovníkům, ale také ostatním, bez jejichž pomoci bychom se neobešli. Jmenovitě patří velký dík vedoucí správního odboru MěÚ Šluknov Bc. Evě Baborákové za pomoc při pečetění a následném rozpečetění pokladniček, ředitelce ZŠ J. Vohradského Šluknov Mgr. Evě Hertlové a ostatním zaměstnancům školy za pomoc při náboru koledníků z řad žáků, místnímu arciděkanovi P. Pavlu Procházkovi za požehnání a seznámení koledníků s jejich posláním v roli králů, kulturní referentce MěÚ Šluknov paní Blance Vargové za propagaci a fotografování a firmě Topos a. s. za výrobu krásných královských korunek. Největší dík však patří všem obyvatelům, kteří přispěli svými dary a to nejen finančními, ale i v podobě sladké odměny pro naše koledníčky a jejich vlídného přijetí u dveří svých domovů.

Tomáš Rozvoral

Související galerie