Adresář

Wellmez - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Tel.: 731 626 116
Hornoměstská 366/41, Velké Meziříčí, 594 01
Vedoucí služby: Mgr. Martina Horníčková - vedoucí, sociální pracovnice
Cílové skupiny: osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

KONTAKT

Hornoměstská 366/41, 593 01 Velké Meziříčí
mob.: 731626116
e-mail: wellmez.velmez@zdar.charita.cz
fb: @wellmez

Poslání 

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Wellmez je poskytovat pomoc a podporu dospívajícím ve Velkém Meziříčí a Velké Bíteši, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohroženi, a přispívat ke zlepšení kvality jejich života. Usilujeme o sociální začleňování a pozitivní změny ve způsobu života cílové skupiny a vytváříme podmínky k řešení aktuálních situací, ve kterých si neví rady. Nízkoprahový klub je bezpečným místem, kde nabízíme podporu, odbornou pomoc a prostor pro smysluplné trávení volného času. Tyto činnosti poskytujeme také v rámci streetworku, který nám umožňuje setkávat se s cílovou skupinou v jejím přirozeném prostředí.

Cíl

Cílem nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Wellmez je být rovnocenným partnerem pro místní instituce v oblastech, jež se týkají cílové skupiny a tím chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

Komu je služba poskytována?

Cílovou skupinou nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Wellmez jsou děti a mládež ve věku 8 do 26 let, kteří zažívají nepříznivé životní situace nebo jsou jimi ohroženi.

Co vám nabízíme?

- prostor, kde platí jasná pravidla a kde je respektována odlišnost či specifičnost každého jedince.
- vyslechnutí, komunikaci a případné hledání cesty ke zlepšení kvality života
- pomoc a podporu v situacích, které se dotýkají života našich uživatelů
- informace, které se týkají rizikového chování, školy a vztahů atd.
- aktivity ke smysluplnému trávení volného čas

Co je cílem naší služby?

Cílem služby je uživatel, který:
- se orientuje ve své životní situaci a v případě potřeby je schopen sám a aktivně řešit nastalé situace/problémy
- si uvědomuje následky svého rizikového chování, jedná podle toho a neohrožuje jimi sebe ani své okolí
- ví, jak mají fungovat mezilidské vztahy, dokáže je navazovat a udržovat je
- má dokončené vhodně zvolené vzdělání, orientuje se na trhu práce a je schopen si najít a udržet zaměstnání
- umí bezpečně a smysluplně trávit volný čas, dokáže s podporou zrealizovat vlastní aktivitu
- má znalosti a dovednosti, které mu umožní fungování v rámci společenských a právních norem a fungování v oblasti bydlení, hospodaření s financemi, jednání s institucemi
- se umí chovat tak, aby neohrožoval psychické a fyzické zdraví svoje ani ostatních
- využívá bezpečný prostor, kde může sdílet svoje každodenní záležitosti a odreagovat se

Jaké jsou zásady naší služby? 

Nízkoprahovost - služba je realizována tak, aby byla uživateli maximálně dostupná, to znamená, že služby jsou poskytovány bezplatně, provozní doba odpovídá potřebám uživatelů, není potřeba pravidelná docházka, uživatel dochází do služby dobrovolně. Služba je poskytována všem bez ohledu na rasu, národnost, sexuální orientaci, politické nebo náboženské vyznání, pohlaví a sociální postavení.

Respekt
– pracovníci respektují názory, přání a postoje uživatelů a reagují vždy na jejich individuální potřeby a specifika. Při řešení situací pracovníci nabízejí různé možnosti řešení, avšak konečné rozhodnutí je vždy na uživateli a pracovník ho respektuje. Služba je poskytována tak, aby se uživatelé měli možnost učit se respektovat názory ostatních, a pracovníci jsou jim příkladem.

Anonymita a mlčenlivost – služba je poskytována anonymně, uživatelé o sobě nemusejí uvádět informace, které nechtějí, pokud tyto údaje nejsou nezbytné pro poskytnutí kvalitní a odborné sociální služby. Uživatelé mohou službu využívat pod přezdívkou, kterou si zvolí. Pracovníci dodržují mlčenlivost dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dle zákona č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů. Pracovníci nevynášejí žádné informace o uživatelích mimo organizaci a neotevírají citlivá témata uživatelů před ostatními.

Zplnomocnění – pracovníci zplnomocňují uživatele k tomu, aby byli schopni zvládat a řešit své nastalé situace samostatně. Pracovníci se snaží podporovat uživatele k tomu, aby v budoucnu nebyli závislí na ostatních službách.

Jaká je cena služby?

Služba je poskytována zdarma.

Kde působíme?

Velké Meziříčí a Velká Bíteš

Jaká je kapacita služby?

Okamžitá kapacita ambulantní služby je 40 uživatelů, maximální denní kapacita je 50 uživatelů.
Okamžitá kapacita terénní služby je 8 uživatelů, maximální denní kapacita je 30 uživatelů.

Kdy vám službu poskytneme?

Velké Meziříčí

  Klub * Terénní sociální práce Konzultace pro rodiče Individuální práce s uživateli
Pondělí 13.30-18.00 12.00-13.30 15.00-16.00
(sudé týdny)
**
Úterý 12.30-18.00     **
Středa 12.30-18.00   08.00-9.00
(liché týdny)
**
Čtvrtek 12.30-18.00     **
Pátek 12.30-15.30     **

* Úterý, středa, čtvrtek a pátek ambulantní služba pro cílovou skupinu 8 - 20 let. Pondělí ambulantní služba pro cílovou skupinu 8 – 26 let.
**Individuální práce probíhá vždy po předchozí domluvě a dle konkrétních potřeb uživatele, a to vždy pro cílovou skupinu 8 – 26 let.
Pokud by v letních měsících došlo k výraznému snížení počtu uživatelů na klubu, je možné ambulantní formu nahradit terénní formou, v zimních měsících naopak.

Velká Bíteš

Úterý 13.00-16.00
Čtvrtek 13.00-16.00

Seznam lidí

Aneta Bazalová, DiS. - sociální pracovnice
Mgr. Martina Horníčková - vedoucí, sociální pracovnice
Veronika Melicharová, DiS. - zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice