Adresář

Sociální poradna Racek (Sušice)

Tel.: 731 402 920
Havlíčkova 110/4, Sušice, 342 01
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny
Fakultativní služby:

V jakých obtížných situacích (krizích) a oblastech nás můžete požádat o podporu?

 • ztráta blízké osoby, zdraví, zaměstnání, bydlení, smysl života, jistoty, bezpečí
 • dluhová problematika
 • dále hledání identity nebo životní změna (odchod do důchodu, narození dítěte, rozvod, stěhování
 • zátěž spojená s péčí o jinou osobu)
 • živelné události (např. povodeň)
 • konflikty v rodině či v mezilidských vztazích
 • traumatické životní události
 • chudoba, aj.

Komu je služba určena?

 • dospělé osoby (od 18let) v obtížné životní situaci
 • senioři
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby bez přístřeší
 • osoby v krizi

Nabídka služeb Sociální poradny Racek:


Informace a poradenství 

 • poskytnutí informací a pomoc v orientaci v systému sociálních služeb (zákony, předpisy, vyhlášky, návazné služby)
 • pomoc se zprostředkováním konkrétních služeb (lékař, psycholog, vyšetření, diagnostika, atp.)
 • poskytnutí informací z oblastí zdravotních služeb, dopravy a spojů, bydlení a jiných specializovaných služby a to ať už z vlastních databází nebo dohledáním na internetu
 • zápůjčka a  údržba kompenzačních pomůcek a vysoušečů, pomoc uživateli při nácviku používání pomůcky
 • pomoc s psaním a čtením korespondence, vypisováním běžných dokladů
 • zprostředkování navazujících služeb podle potřeb uživatele - poskytnutí informací a pomoc s vyhledáním vhodné služby 
 • podpůrné aktivity – pomoc s vyplňováním formulářů a sepisováním žádostí, komunikace v zájmu uživatele, poradenství z oblasti využití kompenzačních pomůcek aj.

Sociálně terapeutické činnosti

 • poradenství a pomoc při orientaci v těchto oblastech: právní problematika, lidská práva, psychologie, systém sociálních dávek, systém sociálních služeb
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím: asistence při jednáních na úřadech a institucích, se zaměstnavateli, zařízeními,
 • terapie rodinných nebo mezilidských vztahů, podpora a pomoc při upevnění kontaktu s rodinou
 • zajištění nebo zprostředkování materiální pomoci – úvěrové jízdné, potraviny, věci osobní potřeby, potraviny)

Doplňkové činnosti

 • půjčování kompenzačních pomůcek
 • humanitární pomoc při nenadálých událostech
 • přijímání materiální pomoci (potraviny a dle aktuální poptávky vybavení nebo ošacení)

Odborné zajištění služeb

 • odborné konzultace
 • poskytované ambulantně nebo terénně formou jednorázových nebo opakovaných konzultací
 • poradenství probíhá buď individuálně, nebo skupinově (mohou být například přítomni i rodinní příslušníci)
 • na základě oboustranné dohody může uživatel pověřit sociálního pracovníka doprovázením nebo zastupováním při jednáních s úřady a institucemi, vyřizováním osobních záležitostí v nepřítomnosti uživatele a dojednáváním dalších forem podpory. Sociální pracovníci při práci spolupracují s městskými úřady (OSVZ, OPD, odbor správní, bytový odbor), Úřady práce, Krizovými orgány města Sušice, Soudy, Policií, s ostatními státními institucemi a úřady, poradnami, sociálními a zdravotnickými zařízeními, lékaři, právníky a jinými odborníky v sušickém regionu, České republice a v případě potřeby i v zemích EU 

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Lenka Krátká - vedoucí služeb odborného sociálního poradenství
Mgr. Hana Frenzlová - sociální pracovnice
Mgr. et Bc Petra Haisová Marková - sociální pracovnice