Adresář

Sociálně terapeutické dílny Pohodička

Tel.: 371 594 970
Dělostřelců 1251, Rokycany, 337 01
Vedoucí služby: Ing. Marie Dušková - vedoucí zařízení, sociální pracovník
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením
Způsob poskytování:
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, rehabilitace, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc s naplňováním kulturních potřeb, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Fakultativní služby:

Svoz klientů

CÍL PROJEKTU

- minimalizovat sociální vyloučení způsobené zdravotním postižením
- nabízet činnosti, které respektují postižení každého uživatele
- zachovat stávající schopnosti, dovednosti, seberealizaci, samostatnost a soběstačnost a dále je i rozvíjet
- vytvářet prostředí, kde se klient cítí přijímán

OKRUH OSOB, KTERÝM POSKYTUJEME TUTO SLUŽBU

OCH Rokycany poskytuje tuto službu zpravidla osobám s mentálním a kombinovaným postižením starší 16 let, bez ohledu na náboženské vyznání a rasu

Pracovníci dodržují tyto zásady:
  • partnerský respekt a úcta
  • péče o klienty vychází ze základních přání a aktuálních potřeb klienta
  • pravidelné zajišťování potřeb tělesných, duševních i duchovních
  • Individuální přístup k uživatelům - princip klíčových pracovníků
  • tvorba individuálních plánů
  • respektování názoru a soukromí
  • vytváření bezpečného prostředí
  • spolupráce s rodinou, obcí a ostatními složkami OCHR

Seznam lidí

Ing. Marie Dušková - vedoucí zařízení, sociální pracovník
Ing. Alena Drlíková - ředitelka organizace, sociální pracovník