Adresář

Rosa - denní stacionář

Tel.: 733 592 268
Pod Horou 191, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01
Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: doprava uživatelů do stacionáře a na akce mimo stacionář

KONTAKT

Pod Horou 191, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
mob.: 733 592 268
e-mail: petra.konigova@zdar.charita.cz

Poslání 

Rosa - denní stacionář poskytuje služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Posláním denního stacionáře je podpora udržení a rozvoj dovedností osob s mentálním a kombinovaným postižením, vedoucí k co největší možné míře samostatnosti, začlenění se do běžné společnosti a spokojenosti uživatele.

Komu je služba poskytována?

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 15 do 60ti let.

Služba je poskytována lidem, kteří se v důsledku svého postižení ocitají v nepříznivé sociální situaci. Nepříznivou sociální situací je chápáno snížení nebo ztráta schopnosti žít běžným způsobem života - a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Péčí o vlastní osobu se rozumí především takové denní úkony, které se týkají zajištění či přijímání stravy, osobní hygieny, oblékání a pohybu. Soběstačností se rozumí úkony, které umožňují účastnit se sociálního života, tj. např. schopnost komunikovat, nakládat s penězi či předměty pro vlastí potřebu, obstarat si osobní záležitosti, žít společenský život, zvládat péči o domácnost - uvařit si, vyprat a uklidit, získávat pracovní uplatnění, aktivně trávit volný čas, dbát na svoji bezpečnost, hájit svá práva a zájmy. Denní stacionář Rosa podporuje/ poskytuje pomoc uživatelům při řešení jejich nepříznivé sociální situace tak, aby řešení vedlo k sociálnímu začlenění a ochraně před sociálním vyloučením

Co vám nabízíme?

 • Poskytujeme pomoc při podávání jídla, pití, osobní hygieně, oblékání, pohybu a při používání speciálních pomůcek.  
 • Zajišťujeme svačinu, oběd a pitný režim.
 • Podporujeme získávání komunikačních a sociálních dovedností.
 • Podporujeme upevňování pohybových dovedností.
 • Podporujeme získávání pracovních dovedností a návyků (činnosti v dílnách, nácvik domácích prací).
 • Učíme naše uživatele využívat běžné služby v okolí (obchody, pošta).
 • Navštěvujeme společenské akce, účastníme se sportovních aktivit, pořádáme výlety.
 • Poskytujeme informace o dalších službách a jiných formách pomoci (sociální dávky, pomůcky, vzdělávání, zaměstnávání).
 • Podáváme informace o právech osob s postižením a pomáháme při jejich uplatňování.
 • Fakultativní služba - doprava uživatelů do stacionáře a na akce mimo stacionář

Co je cílem naší služby?

 • zabezpečení základních životních potřeb
 • získání sebeobslužných návyků
 • setkávání se s lidmi
 • rozvoj komunikace
 • aktivní trávení volného časuabezpečení základních životních potřeb uživatel

Jaká je cena služby?

CENÍK DENNÍHO STACIONÁŘE ROSA

Kde působíme?

Bystřice nad Pernštejnem a okolí

Jaká je kapacita služby?

Okamžitá kapacita služby je 18 uživatelů.

Jaké jsou zásady naší služby? 

 •  Respekt
 • Odpovědnost
 • Samostatnost
 • Aktivita

Kdy vám službu poskytneme?

Pondělí  - pátek  7.00 - 16.00 hod.

Seznam lidí

Bc. Petra Königová, DiS. - vedoucí, sociální pracovnice
Šárka Svobodová, DiS. - zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice