Adresář

Poradna pro handicapované

Tel.: 417 770 025, 736 513 109
Zahradnická 1534/5, Litoměřice, 412 01
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

Jde o zapojení osob se zdravotním postižením, jež jsou v evidenci UP popřípadě OSSZ, na trh práce. U osob, u nichž účast v projektu nepovede přímo k získání pracovního uplatnění, alespoň co nejvíce eliminovat hendikepy v oblasti uplatnitelnosti na pracovním trhu, zlepšení sebepoznání, sebejistoty, sebevědomí vedoucí k jejich pracovnímu uplatnění.