Adresář

Osobní asistence

Tel.: 733 755 870
Čechova 1660/30, Velké Meziříčí, 594 01
Vedoucí služby: Mgr. Jaroslava Vacková - vedoucí, sociální pracovnice
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

doprava

KONTAKT

STŘEDISKO VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
mob.: 733 755 870
e-mail: -8kFV-c_g7c-b25jT-uk87j7T-M

POBOČKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
e-mail: -8m%Cj87~5prRb~lW5pJ

POBOČKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Hornická 643, 593 01  Bystřice nad Pernštejnem
e-mail: oa.velmez@zdar.charita.cz

Poslání 

Osobní asistence Velké Meziříčí je terénní službou Oblastní charity Žďár nad Sázavou pro děti, dospělé a seniory s postižením nebo dlouhodobým onemocněním. Naším posláním je zajistit těmto lidem podporu při naplňování jejich potřeb v jejich přirozeném prostředí, aby mohli žít běžným způsobem života.

Komu je služba poskytována?

Služba je poskytována lidem se zdravotním postižením nebo dlouhodobým onemocněním, kteří potřebují podporu v běžném životě. Služba je poskytována dětem od 3 let, dospělým a seniorům.
Služba nemůže být poskytnuta:
- o osobám, které vzhledem ke zdravotnímu omezení vyžadují nepřetržitou zdravotnickou péči, popř. hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení,
- o osobám, které slovně nebo fyzicky napadají pracovníky Osobní asistence a jsou si své agresivity plně vědomi,
- o osobám s duševním onemocněním v akutním stádiu nemoci.

Co vám nabízíme?

 • Dle vašich potřeb nabízíme péči v různých časových intervalech, i po celý den.
 • Pomůžeme s přípravou či podáním jídla a pití, při oblékání a svlékání, při přesunech na lůžko či vozík.
 • Asistujeme při osobní hygieně a při používání WC.
 • Můžeme zajistit úklid či nákup.
 • Pomůžeme s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (procházky, trénink paměti, cvičení).
 • Doprovázíme do školy, do zaměstnání, k lékaři apod.
 • Pomáháme s vyřizováním běžných záležitostí (např. poslání složenky, žádost o příspěvek na péči, kompenzační pomůcky hrazené ze zdravotního pojištění, vyřízení pochůzek atd.).
 • Fakultativní služba – doprava

Co je cílem naší služby?

 • Uživatel služby Osobní asistence má možnost zůstat žít v domácím prostředí a důstojných podmínkách.
 • Uživateli služby Osobní asistence je jejím prostřednictvím nabízen a umožněn kontakt se společenským prostředím.
 • Prostřednictvím využití služby je pracováno na vytvoření vztahu mezi uživatelem a asistentem (službou). Cílem je vztah profesionální a zároveň chápající.
 • Uživatel je podporován k rozvoji soběstačnosti a samostatnosti a je posilována jeho aktivita.

Jaká je cena služby?

CENÍK OSOBNÍ ASISTENCE

Kde působíme?

okres Žďár nad Sázavou

Jaká je kapacita služby?

Okamžitá kapacita osobní asistence je 24 uživatelů.

Jaké jsou zásady naší služby? 

 • Vycházíme z křesťanských zásad a etických norem. 
 • Respektujeme důstojnost a jedinečnost každého člověka.
 • Jednáme s uživatelem a zájemcem o službu jako s partnerem.
 • Dodržujeme rovnoprávný přístup.
 • Ke každému uživateli přistupujeme individuálně.
 • Podporujeme soběstačnost a nezávislost.
 • Dodržujeme mlčenlivost.

Kdy vám službu poskytneme?

Kontaktní hodiny pro veřejnost (Velké Meziříčí)

Pondělí   8.00-10.00 hod.
Středa   13.00-15.00 hod.
- případně dle telefonické domluvy

Kontaktní doba pro veřejnost (Žďár nad Sázavou a Bystřice nad Pernštejnem)
na základě předchozí telefonické domluvy

Poskytování osobní asistence je nepřetržité.

Seznam lidí

Eva Horná - pracovnice v sociálních službách – osobní asistentka
Blanka Peterková - pracovnice v sociálních službách – osobní asistentka
Bc. Milena Stejskalová - pracovnice v sociálních službách – osobní asistentka
Jana Kudláčková, DiS. - zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Martina Praislerová - pracovnice v sociálních službách - osobní asistentka
Mgr. Jaroslava Vacková - vedoucí, sociální pracovnice