Adresář

Nízkoprahové denní centrum Paprsek

Tel.: 733 593 655
Štefánikova, Kralupy nad Vltavou, 278 01
Vedoucí služby: Alena Poláčková - vedoucí
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Fakultativní služby:

praní a sušení prádla, pronájem úložného boxu

 

ADRESA:  

Štefánikova u čp. 654, 278 01 Kralupy nad Vltavou - Lobeček

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním Nízkoprahového denního centra Paprsek je pomáhat mužům a ženám, kteří se ocitli bez přístřeší, nebo jsou ohroženi ztrátou bydlení.  Těmto osobám pomocí ambulantní služby nabízíme zázemí, sociální poradenství, podmínky pro osobní hygienu a stravu. V případě potřeby nabízíme také terénní formu služby - doprovody stávajícíh klientů na úřady apod. Usilujeme o navázání bezpečného vztahu mezi klientem a pracovníkem. Bezpečný vztah považujeme za jeden z předpokladů zdárné spolupráce při dosahování cílů, které si klient stanovil.

CÍLE SLUŽBY

Pomáhat klientům hledat řešení jejich nepříznivé životní situace a podporovat je při dosahování změny, které chtějí dosáhnout.

Usilujeme o to, aby měl klient:

 • zajištěny základní životní potřeby (zázemí, hygiena, strava, praní ošacení, popř. výdej ošacení)
 • dostatek informací, aby se orientoval ve své stávající situaci (návazné služby, finanční zabezpečení, doklady)
 • povědomí, jak uplatňovat svá práva, oprávněné zájmy a osobní záležitosti (vztahové záležitosti, zaměstnání, bydlení)

Ve vztahu k veřejnosti usilujeme o:

 • informování a spolupráci s veřejností
 • minimalizování předsudků a negativního hodnocení osob bez domova
 • prevenci sociálně - patologických jevů
 • zmírňování negativních dopadů, které jsou spjaty s problematikou osob bez domova

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby, které jsou bez přístřeší, nebo jsou ohroženy ztrátou bydlení.

OTEVÍRACÍ DOBA od října do března:

PONDĚLÍ: 8.00 – 15.00
ÚTERÝ: 10.00 – 15.00
STŘEDA: 8.00 – 15.00
ČTVRTEK: 8.00 – 15.00
PÁTEK: 8.00 – 13.00, od 13 h. terénní služba

 

OTEVÍRACÍ DOBA  od dubna do září:

PONDĚLÍ: 9.00 – 14.00
ÚTERÝ: 10.00 – 14.00
STŘEDA: 9.00 – 14.00
ČTVRTEK: 9.00 – 14.00
PÁTEK: 9.00 – 13.00, od 13 h. terénní služba

 

OKAMŽITÁ KAPACITA SLUŽBY: 

8 klientů

ZÁSADY SLUŽBY

 1. Dodržování lidské důstojnosti - zaměstnanci jsou vázáni Listinou základních práv a svobod, a to jak ve vztahu k uživatelům, tak ve vztahu k veřejnosti. Dále jsou zaměstnanci vázáni Etickým kodexem, který formuluje etické zásady v přístupu k uživatelům.
 2. Individuální určení potřeb uživatele – zaměstnanci v rámci individuálního plánování služby zjišťují, jaké jsou aktuální potřeby, přání a cíle uživatele, přičemž jsou schopni na tyto potřeby pružně reagovat. Klademe zřetel na individuální odlišnosti mezi jednotlivými uživateli a respektujeme osobnostní předpoklady každého z nich. Na uživatele pohlížíme v souvislostech, nikoli pouze v dílčích aspektech.
 3. Podpora rozvoje samostatnosti a posílení sociálního začleňování – s uživatelem je pracováno tak, aby se neprohlubovala jeho závislost na poskytované službě, ale naopak, aby se učil v co největší míře přebírat odpovědnost za vlastní osobu a využíval běžně dostupné veřejné služby.
 4. Motivace k překonání nepříznivé sociální situace – zaměstnanec se snaží vést rozhovor s klientem tak, aby klient získal náhled na svou situaci. Při zjišťování aktuálních potřeb, přání a cílů klienta se zajímá a poukazuje na to, co se klientovi již na cestě ke splnění jeho cíle podařilo, jakým způsobem se mu to podařilo, co a kdo mu při tom pomohl (zdroje klienta), přičemž tyto informace mohou být klientovi následně užitečné ke stanovení si malého kroku směrem k cíli.
 5. Svoboda volby - každý uživatel si sám volí způsob řešení své situace. Pracovníci uživateli mohou pouze navrhnout nebo doporučit určitý postup a upozornit ho na případné důsledky jeho jednání.
 6. Mlčenlivost – všichni zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí o uživatelích a skutečnostech, které se dozvěděli při výkonu svého povolání.
 7. Odbornost a týmová práce – klademe důraz na pravidelné vzdělávání pracovníků v přímé péči, vzájemnou komunikaci (sdílení informací), koordinaci práce, pravidelné porady, supervize a jednotný pracovní postup.
 8. Rovný přístup ke všem uživatelům – dbáme na jednotný pracovní postup pracovníků v přímé péči. Všichni uživatelé mají stejná práva a povinnosti.

Seznam lidí

Alena Poláčková - vedoucí