Adresář

Nesa - denní stacionář

Tel.: 777 155 376
Čechova 1660/30, Velké Meziříčí, 594 01
Vedoucí služby: Mgr. Ing. Alena Poulová - vedoucí, sociální pracovnice
Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby:

doprava uživatelů do stacionáře a na akce mimo stacionář

KONTAKT

Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
mob.: 777 155 376
e-mail: stacionar.velmez@zdar.charita.cz

Poslání 

V denním stacionáři Nesa, zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou, poskytujeme služby lidem s postižením z Velkého Meziříčí a okolí. Prostřednictvím našich služeb podporujeme rozvoj člověka s postižením, jeho začlenění do společnosti a také rodinu, ve které žije.

Komu je služba poskytována?

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 15 do 55ti let s výjimkou osob s přidruženým psychickým onemocněním v akutní fázi. Služba je poskytována lidem, kteří se v důsledku svého postižení ocitají v nepříznivé sociální situaci, která se projevuje snížením schopnosti žít způsobem života běžným pro jejich vrstevníky. Jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc či podporu druhého člověka v oblasti zabezpečení základních životních potřeb, sebeobslužných činností, komunikace, péče o svoji bezpečnost, trávení volného času, osobního a pracovního uplatnění v běžné společnosti.

Co vám nabízíme?

 • Poskytujeme pomoc při podávání jídla, pití, osobní hygieně, oblékání, pohybu a při používání speciálních pomůcek.
 • Zajišťujeme svačinu, oběd a pitný režim.
 • Podporujeme získávání komunikačních a sociálních dovedností.
 • Podporujeme upevňování pohybových dovedností.
 • Podporujeme získávání pracovních dovedností a návyků (činnosti v dílnách, nácvik domácích prací).
 • Učíme naše uživatele využívat běžné služby v okolí (obchody, solná jeskyně).
 • Navštěvujeme společenské akce, účastníme se sportovních aktivit (squash, bowling), pořádáme výlety.
 • Poskytujeme informace o dalších službách a jiných formách pomoci (sociální dávky, pomůcky, vzdělávání, zaměstnávání).
 • Podáváme informace o právech osob s postižením a pomáháme při jejich uplatňování.
 • Fakultativní služba  - doprava uživatelů do stacionáře a na akce mimo stacionář

Co je cílem naší služby?

 • zabezpečení základních životních potřeb uživatel
 • získání sebeobslužných návyků
 • získání pracovních dovedností a návyků
 • rozvoj komunikačních dovedností
 • aktivní trávení volného času, strukturalizace dne
 • setkávání se s lidmi
 • využívání dalších běžných služeb

Jaká je cena služby?

SAZEBNÍK DENNÍHO STACIONÁŘE NESA

Kde působíme?

Velké Meziříčí a okolí

Jaká je kapacita služby?

Maximální okamžitá kapacita služby je 20 uživatelů.

Jaké jsou zásady naší služby? 

 • zachováváme důstojnost uživatelů
 • respektujeme individuální potřeby uživatelů
 • respektujeme právo uživatelů na volbu
 • posilujeme sebevědomí uživatelů
 • hledáme a vytváříme příležitosti k seberealizaci uživatelů
 • zachováváme vzájemný respekt a úctu mezi uživateli a pracovníky zařízení
 • při poskytování služeb zachováváme diskrétnost
 • zvyšujeme odbornost a kvalitu našich služeb

Kdy vám službu poskytneme?

Pondělí  - pátek  6.30 - 16.00 hod.

Seznam lidí

Mgr. Ing. Alena Poulová - vedoucí, sociální pracovnice
Bc. Marcela Jůdová - zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice