Adresář

Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Tel.: 777 755 658
Horní 22, Žďár nad Sázavou, 591 01
Vedoucí služby: Bc. David Filip, DiS. - vedoucí, lektor primární prevence
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

KONTAKT

Horní 22, 591 01  Žďár nad Sázavou                                         
mob.: 777 755 658
e-mail: _krFV.7_VX~JUZh4YanBZd54YsmMEYqS
web: www.prevence-ochzr.cz

Poslání

Centrum prevence realizuje programy primární prevence a adaptační kurzy, které pomáhají upevnit znalosti, dovednosti a postoje mladého dospívajícího člověka tak, aby se vyhnul rizikovému chování (zneužívání legálních a nelegálních návykových látek, agresivita, vandalismus apod.). Žáky a studenty podporuje v posílení zdravého sebevědomí, sebedůvěře, komunikačních dovednostech, toleranci a přijetí odpovědnosti za své chování.

Komu je služba poskytována?

Pro třídní kolektivy základních a středních škol, které se běžně setkávají s různými druhy rizikového chování.

Co Vám nabízíme?

 • Realizaci programů všeobecné primární prevence rizikového chování       
 • Pořádání adaptačních kurzů
 • Poradenskou činnost pro děti a mládež
 • Konzultace na školách

Co je cílem naší služby?

 • Podpora pozitivního třídního klimatu
 • Zvyšování sociálních schopností, znalostí a dovedností žáků či studentů ve vztahu ke zdravému způsobu života
 • Ovlivnění postojů žáků a studentů tak, aby došlo k minimalizaci násilného a nesociálního chování, závislostem, manipulaci a jinému rizikovému chování (šikanování, užívání legálních či nelegálních drog, sexuální promiskuita apod.)
 • Snížení rizikového chování ve společnosti
 • Efektivnější zvládání obtížných životních situací

Jaká je cena služby?

Aktuální cena programu je na webových stránkách prevence www.prevence-ochzr.cz

Kde působíme?

okres Žďár nad Sázavou

Jaké jsou zásady naší služby? 

 • Návaznost a systematické plánování
 • Důraz na interakci a aktivní zapojení
 • Využívání modelu: znalosti – postoje – chování (KAB model)
 • Mlčenlivost
 • Zásada rovnosti, dostupnosti a respektu
 • Aktuálnost a flexibilita
 • Individuální a celostní přístup
 • Sdělování pravdivých informací

Kdy Vám službu poskytneme?

Pondělí - úterý 7.00 - 15.30 hod.
Středa 7.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 7.00 - 15.30 hod.
Pátek 7.00 - 14.00 hod.

Přímá práce - realizace programů

Pondělí - pátek 8.00 - 14.00 hod.

Po předchozí domluvě lze i v jinou dobu.

Seznam lidí

Mgr. Michaela Pokorná - zástupce vedoucího, lektorka primární prevence
Bc. David Filip, DiS. - vedoucí, lektor primární prevence